010-465 72 70 info@lops.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring

J.A. Lops & Zoon B.V. respecteert de privacy van de bezoekers op deze website, met name de rechten met betrekking tot de AVG (de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens). Voor aanvullende informatie met betrekking op de bescherming persoonsgegevens kunt u terecht op volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

J.A. Lops & Zoon B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

De toegang en gebruik tot deze website is strikt persoonlijk.

Contactgegevens:
J.A. Lops & Zoon B.V.
Versijdenstraat 35-B
3033 TJ ROTTERDAM
info@lops.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken
J.A. Lops & Zoon B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via e-mailverkeer of via een contactformulier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Naam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lops.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
J.A. Lops en Zoon B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

* te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
J.A. Lops en Zoon B.V. neemt geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
J.A. Lops en Zoon B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen en in geval van garantiebepalingen, de overeengekomen garantieperiode.

Delen van persoonsgegevens met derden
J.A. Lops en Zoon B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
J.A. Lops en Zoon B.V. gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken uitsluitend cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J.A. Lops en Zoon B.V.  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lops.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
J.A. Lops en Zoon B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lops.nl.